Huisregels

SCHADE

Plattelandsjongerenvereniging Euro-Delta, afdeling Voorne stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade door derden.

 

DIEFSTAL

PJ Voorne stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal door derden uit en/of van voertuigen of van op het lichaam gedragen voorwerpen.

 

DRUGS

Het gebruik of in bezit hebben van drugs of andere verdovende middelen is niet toegestaan!

Indien het toch aangetroffen wordt zal de desbetreffende persoon van de locatie verwijderd worden en aan de politie overgeleverd worden.

 

ALCOHOL

Onder de 18 is GEEN alcoholische dranken toegestaan!

Mocht een persoon onder de 18 jaar op het nuttigen van alcoholische drank worden betrapt, wordt deze persoon verwijderd van het evenement en over gelaten aan de politie.

Het geven van alcoholische drank aan een minderjarige is ook strafbaar, hierbij hanteren we dezelfde maatregelen als het nuttigen van drank onder de 18 jaar.

 

ROKEN

Roken in de schuur is niet toegestaan!

Tijdens dit evenement wordt duidelijk aangegeven waar wel en niet gerookt mag worden. Indien men zich niet aan het rookverbod houdt volgt een waarschuwing en in het ergste geval verwijdering van het evenement.

 

TOEGANGSBELEID

Bij de ingang wordt er gecontroleerd op alcohol/drugs gebruik. Deze controle zal steekproefsgewijs plaatsvinden.

Als blijkt dat men volgens dit apparaat te veel alcohol/drugs op heeft zal men worden geweigerd het feest te betreden. P=toegang F=weigering!

Het aankoopbedrag van het toegangsbewijs wordt niet door organisatie geretourneerd.

Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar het schuur/tentfeest:

Geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.

Op het evenemententerrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van de organisatie. Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.

 

BEELD EN/OF GELUIDSOPNAME

Tijdens het evenement worden er foto’s/opnames gemaakt. Door het betreden van het evenement geven de bezoekers stilzwijgend toestemming om de opnames openbaar te maken.

 

  

AANWIJZINGEN

Aanwijzingen van de organisatie alsmede beveiligingsmedewerkers, politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker te worden opgevolgd.

Medewerkers van de organisatie alsmede de beveiligingsmedewerkers en politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

 

VLUCHTWEGEN

Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Het bijwonen van het evenement is geheel op eigen risico van de bezoeker.

 

CONSUMPTIES

Drank kan alleen worden aangeschaft bij de bar met consumptiemunten.

Eenmaal aangeschafte consumptiemunten kunnen niet terug ingeleverd worden tegen contant geld.