Euro Delta

De Opbouw van Euro-Delta: De provinciale Vereniging Plattelandsjongeren Euro-Delta, kortweg "Euro-Delta" genaamd, is een algemene plattelandsjongerenorganisatie, die werkzaam is op de Zuid Hollandse eilanden.

De Afdelingen: Euro-Delta kent 4 zelfstandige afdelingen, te weten: Goeree Overflakkee, Hoekse Waard, Putten en Voorne. Deze afdelingen hebben gezamenlijk ongeveer 1600 leden. De leden van de afdeling kiezen een afdelingsbestuur (tijdens de algemene ledenvergadering). Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Zij organiseert de activiteiten in de afdeling.

Euro-Delta Provinciaal: De 4 afdelingen hebben zich verenigd in de provinciale vereniging Plattelands Jongeren Euro-Delta. Hierin werken de 4 afdelingen nauw samen. Er worden op provinciaal niveau allerlei activiteiten georganiseerd, waaraan de leden van alle afdelingen deel kunnen nemen. Om afspraken hierover te maken, komen de (vertegenwoordigers van de) 4 afdelingsbesturen ongeveer één keer per maand bij elkaar. Deze bijeenkomst wordt de Euro-Delta vergadering genoemd.

De Euro-Delta vergaderingen worden voorbereid door het Dagelijks Bestuur (DB) van Euro-Delta. In het DB zit een vertegenwoordiger van elke afdeling, plus een onafhankelijke voorzitter. Naast de voorbereidingen van de Euro-Delta vergadering, regelt het DB de dagelijkse gang van zaken binnen Euro-Delta en verzorgt zij de contacten met andere verenigingen, zoals het Algemeen Plattelands Jongeren Werk (A.P.J.W.) in Utrecht, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt (H.A.J.K.), Delta Jongeren (Zeeuwse plattelandsjongeren), etc.

Organigram

De werksoorten in het plattelands jongeren werk

De activiteiten die in het plattelandsjongerenwerk georganiseerd worden, worden in twee groepen (werksoorten) ondergebracht:

A = Algemeen Werk


B = Agrarisch Werk


Het Algemene Werk: Dit werk wordt ook wel het "sociaal cultureel plattelands jongerenwerk" genoemd. Drie thema's staan in dit werk centraal, namelijk: ontspanning, ontmoeting en maatschappelijke vorming. In dat kader worden allerlei activiteiten georganiseerd:

sportevenementen


ontspanningsavonden, puzzelritten, bowling, barbecue


toneelavonden


kadercursussen


kaderweekenden en gespreksavonden


Het Agrarische Werk: In dit werk staat de belangenbehartiging van de jonge boeren en tuinders centraal. Aan deze belangenbehartiging wordt gewerkt door:

het organiseren van gespreksavonden over landbouwkundige onderwerpen


opzetten van studieclubs voor jonge agrariërs


belangenbehartiging voor jonge agrariërs in allerlei organisaties


(kader)vorming van jonge agrariërs


Het algemene werk en het agrarisch werk hebben erg veel met elkaar te maken; ze liggen vaak in elkaars verlengde. Je kunt zeggen dat binnen het plattelandsjongerenwerk extra aandacht wordt gegeven aan jonge agrariërs. In sommige provincies wordt het algemene en agrarisch werk door een vereniging gedaan. In Zuid Holland kennen we echter twee verenigingen: Euro-Delta en het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt (H.A.J.K.).

Het H.A.J.K. doet alleen agrarisch werk, terwijl Euro-Delta zowel algemeen als agrarisch werk doet op de Zuid-Hollandse eilanden. Elke afdeling van Euro-Delta heeft een Agrarische Commissie. Deze komen samen in het ABC: de agrarische begeleidingscommissie van Euro-Delta. Het ABC zorgt voor het contact met het H.A.J.K.